STATUT

POLSKO-UKRAIŃSKO-KANADYJSKIEJ FUNDACJI STYPENDIALNEJ

„KALYNA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna „KAŁYNA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez obywatelkę RP, Grażynę Staniszewską oraz obywateli Kanady, Adama Steca i Janiny Kuźmę, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym (Repertorium A nr 3158/2018) sporządzonym przed notariuszem Mariuszem Świerczkiem w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej, ul. Nad Niprem 2 w dniu 9.07.2018 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z póź. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Fundacja może tworzyć biura, filie, a także przystępować do innych fundacji.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w języku angielskim:

POLISH-UKRAINIAN-CANADIAN SCHOLARSHIP FOUNDATION "KALYNA"

i ukraińskim:

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ СТИЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД "КАЛИНА"

3. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

Celem Fundacji są:

1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzinom poszkodowanych przez wojnę w Donbasie,

2. działalność na rzecz mniejszości narodowych i integracji cudzoziemców, w szczególności poprzez wspieranie rozwoju polsko-ukraińskich kontaktów międzykulturowych, poszanowania odmienności i tolerancji,

3. działalność na rzecz rozwoju nauki, kultury i sztuki, w szczególności badań naukowych i ich popularyzacji, rozwijania kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych pomiędzy przedstawicielami Polski i Ukrainy,

4. działalność na rzecz wsparcia cudzoziemców studiujących w Polsce, poszkodowanych wojną w Donbasie,

5. działalność na rzecz pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, w szczególności z rodzin poszkodowanych przez wojnę w Donbasie

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie i przekazywanie majątku zgodnie z przyjętymi celami.

2. Pozyskiwanie wsparcia celów fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych.

3. Wspieranie badań naukowych w zakresie polsko-ukraińskiej historii, kultury oraz relacji społecznych.

4. Przyznawanie stypendiów naukowo-twórczych osobom fizycznym na:

- prowadzenie badań naukowych,

- przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych

- przygotowanie, spisanie i wydanie książek naukowych lub popularno-naukowych

w zakresie celów niniejszej Fundacji zgodnie z programem stypendialnym opracowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

5. Przyznawanie stypendiów socjalnych studiującym w Polsce Ukraińcom z rodzin poszkodowanych przez wojnę w Donbasie, zgodnie z programem stypendialnym opracowanym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

6. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

7. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi Polski i Ukrainy oraz polskimi

i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 6

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Fundacja realizuje cele statutowe w ramach obowiązującego porządku prawnego kierując się zasadami współżycia społecznego.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

2. dotacji i subwencji oraz grantów;

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez fundację lub na jej rzecz;

4. dochodów z majątku Fundacji;

5. odsetek i depozytów bankowych;

6. Aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.

§ 9

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W sytuacji powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, w przypadku gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spodkowa znacznie przekracza długi spadkowe.

4. Decyzje w zakresie rozporządzania składnikami majątku podejmuje Zarząd Fundacji.

5. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

WŁADZE FUNDACJI

§ 10

1. Władzami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji;

b) Rada Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób. Zarząd może być jednoosobowy.

2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

4. Pierwszy skład Zarządu określają Fundatorzy. Następnych członków Zarządu wybiera Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, Przewodniczący Rady Fundacji ma decydujący głos.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

6. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 12

Odwołanie Prezesa Zarządu lub członka Zarządu następuje:

a) W wyniku rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu;

b) W drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej bezwzględną większością głosów na posiedzeniu Rady Fundacji;

c) w przypadku skazania Prezesa Fundacji lub członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 13

W sytuacji określonej w paragrafie poprzedzającym Rada Fundacji niezwłocznie, celem zapewnienia ciągłość działalności Fundacji, podejmuje uchwałę o wyborze nowych członków Zarządu na zasadach określonych w statucie.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b) zarząd majątkiem Fundacji;

c) uchwalanie krótko- i długoterminowych programów i regulaminów stypendialnych, z tym że programy ponad 1-roczne wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji;

d) przydzielanie stypendiów i spisywanie umów stypendialnych z beneficjentami;

e) monitoring realizacji umów stypendialnych i podejmowanie decyzji

o ewentualnym wstrzymaniu stypendium w razie niewywiązywania się z umowy.

f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

h) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

i) ustalanie wielkości ewentualnego zatrudnienia i wysokości środków

na wynagrodzenia jej pracowników;

j) sporządzanie sprawozdań rocznych ze swojej działalności i składanie ich ministrowi właściwemu, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Fundacji,

k) udostępnianie sprawozdań rocznych ze swojej działalności do publicznej wiadomości, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Fundacji,

l) sporządzanie bilansów i innych dokumentów finansowych wymaganych przepisami prawa,

m) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych

do kompetencji innych organów.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezesa Zarządu, a w sytuacjach szczególnych na wniosek członka Zarządu wyrażony na piśmie.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Do powiadomienia o terminie posiedzenia zobowiązany jest Prezes Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W wypadku zarządu jednoosobowego decyzje prezesa mają postać pisemną.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu

działający łącznie.

RADA FUNDACJI

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.

2. Rada Fundacji pełni funkcję nadzorczą wobec działalności Zarządu Fundacji.

3. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy-założyciele Fundacji.

6. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady, lub skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Ponadto członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu.

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji

lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. Zawieszony członek Rady Fundacji nie uczestniczy w jej pracach.

11. Rada wybiera, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje jrj pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Posiedzenia Rady mogą się odbywać za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

6. zatwierdzanie więcej niż 1-rocznych programów stypendialnych;

7. nadzór nad działalnością Fundacji;

8. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją

lub o likwidacji Fundacji.

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji;

3. zgłaszania wniosków, opinii bądź zastrzeżeń co do działalności Zarządu Fundacji.

§ 20

W przypadku wykonania przez Radę Fundacji uprawnienia określonego w § 19 pkt 3 Zarząd ma obowiązek wziąć pod uwagę stanowisko Rady Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Rada Fundacji,

przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Rada Fundacji,

przy czym decyzja ta może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji

o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 27

1. W ramach działalności Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zakazów sprawuje Rada Fundacji.

3. W przypadku stwierdzenia, iż w ramach działalności Fundacji doszło do złamania, któregokolwiek z wymienionych wyżej zakazów Rada Fundacji niezwłocznie podejmuje działania służące zaprzestaniu ich dalszego łamania.

4. W ramach powyższych działań Rada Fundacji w drodze uchwały może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub członka Rady Fundacji, na zasadach określonych w statucie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy prawa na podstawie których funkcjonuje fundacja.

__________________________________________________________________________

KRS: 0000745535